www.kepppelstok.nl

 

<<Samen Geloven

Klik hier om onze diensten opnieuw te bekijken

Onze gemeente mag een thuis zijn voor jong en oud! Op onze website vindt u alle informatie over de activiteiten van en rond onze gemeente.Schermafbeelding 2016-01-09 om 13.43.15

Iedere zondag om 09:30 hebben we een dienst in onze kerk. Wij hopen dat u zich zal herkennen in onze diensten, waar samenzang en het Woord van God centraal staat! Na de dienst is er koffie of thee om even na te praten, ook is er na de dienst altijd gelegenheid voor persoonlijk gebed

 

Op onze website vindt u het laatste nieuws uit onze gemeente en kunt u de diensten live meemaken of opnieuw bekijken.
U kunt via het keuzemenu ‘Wie wij zijn’ meer informatie vinden over de verschillende organisaties binnen onze gemeente

In het menu hierboven kunt u klikken op Agenda om te kijken wat er in onze gemeente is te doen

Meditatie

Leren geloven
Wat is leren geloven? Is geloof dan te leren? Dit zijn belang-rijke vragen omdat deze te maken hebben met de jeugd, met onszelf en met hoe we samen kerk willen zijn. Het bepaalt in grote mate hoe we kijken naar zondagse kerkdiensten, wat we onze jeugd aanbieden en de overige activiteiten die we doen. Maar was is leren geloven eigenlijk? In mijn eigen leven heeft mijn moeder een grote rol gespeeld in het ontwikkelen van mijn geloof. Zo kan iedereen wel aanwijzen wie, wat of welk moment belangrijk is geweest in zijn of haar geloofsle-ven. Leren geloven is enerzijds een gave en anderzijds een opgave. Een deel hebben we ontvangen, gratis en voor niks en dat blijft voor een deel ook een groot mysterie. De opgave zit erin dat we mogen blijven leren en persoonlijk mogen (moeten?) blijven groeien in geloof. De verschillende geloofstalen bieden daarbij handvatten. Of we verdiepen ons in een andere geloofstaal dan onze eigen voorkeur of we verdiepen ons verder in onze voorkeurstaal. Ik ben benieuwd wat u en jij kiest. Dit alles heeft ook te maken hoe je het liefst leert. De één is meer een doener, de ander meer een denker, een derde is een dromer en een vierde meer een beslisser. Dus dat betekent dat je iets mag doen wat bij jou past. Op die manier hou je het het langste vol. Zo kan de verbinding met God blijven bestaan en hopelijk blijven groeien. Ook andere mensen kunnen en willen daarbij vast en zeker helpen.
In de dienst van 5 januari wil ik het graag nog een keer heb-ben over de gelijkenis van de Verloren Zoon uit Lucas 15. Want het uiteindelijke doel is dat we als de Vader worden. Via de jongste zoon, de oudste zoon uitgroeien als een vader en
een moeder om met uitgestrekte armen de ander te ontvangen en te zegenen.
Een ding is voor mij wel duidelijk, we kunnen niet stil blijven staan. Laat je steeds inspireren en bemoedigen, soms uitdagen, door een mooi lied, een mooi schilderij, de Bijbel, de A(a)nder, de natuur, een prachtige kerkdienst en door alles wat we elkaar en de gemeente te bieden hebben.

Geloofstaal van de ZINTUIGEN
Dit kerkelijk jaar staat het thema, verbinding zoeken met God, centraal. Deze keer komt de geloofstaal van de Zintuigen aan de orde. Deze gelovigen zoeken God in beleving en ervaring. De werkelijkheid zit niet in je hoofd, maar om je heen en hoe meer je die voelt, hoe beter je haar begrijpt. Je zintuigen zijn ontworpen om die werkelijkheid maximaal in je op te nemen. Jij erváárt God in gevoel. Een lied of een gedicht dat je raakt, een aanraking van iemand op het juiste moment. Een schilderij zie je niet, je belééft het. De afbeelding laat het laatste avondmaal zien. Dit schilderij hangt achterin de kerk. Zo staat in Exodus 15:20 dat de profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. Ook dans kan een vorm zijn waar deze mensen zich bij thuis voelen. Deze gelovigen hebben minder met woorden, maar hebben wel scherpe zintuigen. Ze zijn extra gevoelig voor beelden, of voor geluiden, geuren, smaak of hoe iets voelt.

Ageeth de Vries

december 2019

Meditaasje

Yn Genesis 11 wurdt de spraakbetizing fan Babel ferteld. As skoalbern hearde it by de ferhalen dy’t wy graach hearre woenen. Lykas dy oer Simson, David en Goliath en dêr hearde ek ‘de torenbouw van Babel’ by.
It waard ferteld yn Jip en Janneke taal. Gewoane minsken hiene it idee fan; wy bouwe in toer dy’t yn’e wolken rikt en fan fierren te sjen is, sadat wy elkoar net kwyt reitsje. De minsken hienen it heech yn’e holle en tochten wy kinne meitsje wat we wolle. Mar it betearde hiel oars.
It wie sa, de minsken ferstiene inoar net mear.At de bouwers boppe-oan om stiennen fregen, brochten se balken en sa wie der hieltyd mear betizing en ûnfrede. Hieltyd mear minsken rûnen fuort en de bou foel stil.
Sa giet it soms no ek noch yn it libben. Minsken hawwe grutte plannen, mar dan komt der betizing, meastentiids troch skeel mei minsken dêr’t je mei gearwurkje moatte. Soms komt it troch skeel binnen in relaasje of houlik. En dat kin dan sa út ‘e hân rinne dat je takomstplannen op neat útrinne. It kin ek barre dat in slimme sykte oer je komt.
In pear wiken lyn hearden wy in preek, dêr de stelling dellein waard:
‘Ferlieding komt fan’e satan ‘beproeving’ komt fan God’
Wy moatte der by sizze dat it in preek wie fan in frijmakke predikant.
As der sein wurdt dat elke ‘beproeving’ fan God komt is foar my in grut fraachteken. As der sykte is as oare tsjinslach, oerkomt je dat en is it net bedoeld om jo op de proef te stellen, lyk as yn de Bibel it ferhaal oer Jop.
As je yn ferlieding komme, hat dat meastal te krijen mei josels, trochdat je miskien te begearich of te gjirrich binne of nei oare froulju sjogge. Lit de duvel der earst mar even bûten.
Koartsein, as ús sykte oerkomt, kin ús dat wol tichter by God bringe en ús fertrouwen grutter meitsje as wy sokke muoiten en soargen biddend by God bringe.
As wy yn ferlieding komme mochten lit dan ús gewisse (geweten) sprekke. It gewisse is in geskink fan God en it is dan saak om je gewisse (God dus) sprekke te litten.
De wurden fan liet 97 fers 5 binne fol fan treast:
Beminden fan Gods hert,
haw leaf en wifkje net,
mar haatsje it ferkearde
en wachtsje jim foar’t kweade. Wat is de Heare goed!
Hy nimt ús op’e noed
En draacht ús dei oan dei.

Jan de Boer

Meditatie November