www.kepppelstok.nl

Welkom op de ANBI pagina van de Protestantse gemeente Drachtstercompagnie en haar Diaconie
Hieronder kunt u klikken op de twee rechtspersonen die in onze gemeente van toepassing zijn.

  • Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie

    Als kerk zijn wij een “Algemeen Nut Beogende Instelling” dit houdt in dat gelden die aan ons worden overgemaakt, aftrekbaar zijn bij uw belasting aangifte. Voor de financiering van onze activiteiten, inclusief de zondagse erediensten, is de gemeente aangewezen op bijdragen van gemeenteleden, bezoekers of andere betrokkenen.
    Voor meer informatie over belastingvoordeel bewijzen wij u graag naar www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift of ga eens in gesprek met onze kerkrentmeesters.
    A. Algemene gegevens Naam ANBI:        Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Bezoekadres:        Smidswei 3 9222 NK Drachtstercompagnie Rekeningnummer: NL48RABO0309006465 RSIN/Fiscaal:    824120000 B. Samenstelling bestuurContactpersoon/Postadres is de Scriba: N. Vrijburg- v.d. Bij de Dammen 3, 9222 NN Drachtstercompagnie tel: 0512-303021 Dagelijks bestuur is het Moderamen, hierin zitten de Voorzitter, scriba, kerkrentmeester, diaken en predikante C. Doelstelling/visie Onze missie is Jezus Christus kennen en bekend maken. Jezus Christus is Heer en Heiland over ons leven. Het evangelie, de blijde boodschap dat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis, opgestaan is uit de dood en leeft en regeert, dat evangelie is “een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”. Als gemeente van de Here Jezus Christus dienen wij het zout der aarde en het licht der wereld te zijn. Als christenen zijn wij er ons van bewust dat wij niemand kunnen bekeren, dit kan alleen onze Heer doen. Het is dan ook van wezenlijk belang dat wij bij alles wat wij doen, voor onze Heer, eerst naar hem toe gaan en Hem bidden om de Heilige Geest, zijn leiding en zegen. Wat wij van Jezus kunnen leren is dat persoonlijk contact van grote waarde is. Als mensen ervaren dat wij als christenen oprechte belangstelling voor hen hebben en ook bereid zijn hen in alles bij te staan, dan wordt er ruimte gemaakt voor de liefde van Jezus en kan de Heilige Geest Zijn werk doen. D. Beleidsplan Hiernaast de link naar ons beleidsplan: beleidsplan Voor het beleidsplan van de Protestantse Kerk nederland, waar wij een onderdeel van zijn, verwijzen we graag naar deze link: AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016 vanaf 2016 zijn we officieel onderdeel van de PKN, hierdoor is onze naam per januari 2016 gewijzigd naar Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie. E. Beloningsbeleid Klik hier voor de link naar de arbeidsvoorwaarden Predikant (PKN) F. Verslag Activiteiten, Jaarrapport en Begroting overzicht activiteiten Overzicht activiteiten en besluiten G.  Voorgenomen bestedingen in 2014 zijn we begonnen met de plannen voor een renovatie van onze gebouwen. Met deze renovatie willen we meer ruimte maken door de aanbouw van een nieuwe ruimte. Deze ruimte zal fungeren als archief en voorraad ruimte met alle kasten, stoelen en tafels. Hierdoor kunnen overige zalen ook op een andere manier worden gebruikt. Daarnaast wordt alle meubels, vloerbedekking en vitrage vervangen aangezien deze al sinds de jaren 70 in het pand zitten. Hiermee hopen we op een moderne uitstraling na de renovatie zodat we weer met veel plezier gebruik kunnen maken van de gebouwen. Aansluitend hebben we het kerkplein opnieuw in de bestrating gezet. Na 2018 hopen we een nieuw plan te mogen maken om ook de kerkzaal te renoveren. voorgenomen besteding : Renovatie Begroting voorgenomen besteding Giften: Voor de financiering van onze activiteiten, inclusief de zondagse erediensten, is de gemeente aangewezen op bijdragen van gemeenteleden, bezoekers of andere betrokkenen Mocht u onze kerk willen steunen dan kunt u een gift overmaken op: NL48RABO0309006465 Protestantse Gemeente, Drachtstercompagnie o.v.v. Online Gift of maak gebruik van het machtiging Wilt u weten of het belastingtechnisch voordelig is om te schenken doe dan nu de berekening op de site van de PKN http://pkn.schenkcalculator.nl H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

  • Diaconie van de Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie

    A. Algemene gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Smidswei 3 9222 NA Drachtstercompagnie RSIN nummer Diaconie: 824120012 B. Samenstelling bestuur De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon binnen onze gemeente. Dagelijks bestuur bestaat uit 4 diakenen waarvan: 1 ouderling voorzitter Diaken 1 secretaris 1 penningmeester 1 lid Diakenen zijn beroepen in onze gemeente, eens in de vier jaar wordt 1 van deze diakenen vervangen door een nieuwe diaken. C. Doelstelling/visie Elk kerklid is geroepen om ambtsdrager te zijn, het ambt van een gelovige: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar, daar draait het om. In onze kerk verzorgen de ouderlingen samen met hun contactpersonen (m/v) het directe contact met alle leden. In overleg of op verzoek bezoeken ouderlingen eveneens leden van de kerk en houden zij contact met de predikant. De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, het verzamelen van giften en collecten t.b.v. minderbeldeelden in zowel onze gemeente - landelijk - als wereldwijd. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Ook wordt financiele hulp geboden bij Rampen en door oorlogsgeweld Verdreven vluchtelingen. D. Beleidsplan beleidsplan Diaconie E. Beloningsbeleid Geen der leden van de Diaconie ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. F. Verslag Activiteiten. afglelopen jaren kennen we een aantal hoogtepunten binnen onze activiteiten. met de groeten actie worden kaarten verstuurd naar gevangenen of naar vervolgde Christenen. De paasbroodmaaltijd is voor de ouderen en alleenstaanden binnen ons dorp een hoogtepunt van de paasdagen. Tijdens de laatste dankstond hadden we een zeer grote opbrengst aan houdbaren etenswaren voor de voedselbank. G.  Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 2018/2019

Schermafbeelding 2016-07-27 om 13.39.18