www.kepppelstok.nl

De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die zijn gekozen tot ouderling of diaken.
Zij zorgen voor de besluitvorming binnen onze gemeente en bespreken iedere maand het wel en wee van onze gemeente, De kerkenraad is een vertegenwoordiging van de leden en probeert er zorg voor te dragen dat alle activiteiten in goede banen worden geleid. Het management bestaat uit het moderamen (dagelijks bestuur) dat de dagelijkse gang van zaken regelt en voorstellen doet aan de kerkenraad, die beslist. Algemene ledenvergaderingen of stemmingen beslissen over grote zaken. Daarin onderscheidt een kerk zich niet van bijvoorbeeld een sportvereniging. Dat is de horizontale dimensie.

Maar er is ook een verticale dimensie. Jezus Christus, de Heer van de kerk, ook van onze kerk, heeft aan de kerk een opdracht meegegeven. Vertel het evangelie door aan alle mensen, help de behoeftigen, troost de rouwenden, ondersteun de lijdenden, heb elkaar lief, straal Mijn liefde voor alle mensen uit. Die opdracht is aan alle leden van de kerk gegeven, een ieder naar haar of zijn talenten. We lezen in de bijbel dat in de eerste christengemeente iedereen zich vol enthousiasme geroepen voelde om ernst te maken met die opdracht. Al snel werd het een rommeltje, omdat het ontbrak aan duidelijke taken en structuren. Daarom werden de speciale ambten in het leven geroepen, het ambt van prediker of voorganger, het ambt van ouderling en het ambt van diaken. Tot op de dag van vandaag vormen die samen in alle protestantse kerken de kerkenraad.

De Kerkenraad vergadert iedere derde woensdag van de maand in de nijekompe

Alle gegevens over ons beleid vindt u op onze ANBI Pagina