www.kepppelstok.nl

Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie, gevestigd aan Smidswei 3 9222 NA Drachtstercompagnie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.keppelstok.nl Smidswei 3 9222 NA Drachtstercompagnie 0655342186

de Kerkrentmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Hij/zij is te bereiken via keppelstok@email.com

 • Website

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – IP-adres
  – Internetbrowser en apparaat type
  – Bankrekeningnummer (alleen via de kerkgeld app of als je een gift overmaakt)

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via keppelstok@email.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en om onze taak als kerk uit te kunnen voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie) tussen zit. Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: LRP, Livebeamer.nl, Streampartner.nl, WordPress, Windows, Mac OS, KerkgeldApp van SKG

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens, zo lang iemand ingeschreven staat bij onze gemeente, tot deze zich zelf uitschrijft via de scriba, per email of i.v.m. overlijden welke automatisch wordt vermeld via SILA / LRP.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar keppelstok@email.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via keppelstok@email.com

 • Kerkblad de Keppelstok

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Ons kerkblad is een informatieblad waarin kopij wordt verwerkt die is aangeleverd door derden. in de kopij staat persoonlijke informatie vermeld van gemeenteleden waaronder status van gezondheid of andere persoonlijke pastorale informatie. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via keppelstok@email.com, dan verwijderen wij deze informatie of zullen een rectificatie vermelden in de volgende keppelstok

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  De keppelstok wordt handmatig gemaakt door vrijwilligers binnen onze gemeente, dit betekend dat we een 4 ogen principe toepassen voordat de keppelstok wordt gedrukt. desondanks kan er altijd informatie onbedoeld in de keppelstok terecht komen, dan verwijderen wij deze informatie of zullen een rectificatie vermelden in de volgende keppelstok

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens, zo lang iemand ingeschreven staat bij onze gemeente, tot deze zich zelf uitschrijft of i.v.m. overlijden welke automatisch wordt vermeld via SILA van LRP. Na een verhuizing dient lid zelf aan te geven of hij/zij betrokken wil blijven bij onze gemeente, is de verhuizing naar een andere (wijk)gemeente dan wordt het lid automatisch verhuist naar de gemeente die in die wijkgemeente actief is worden de persoonsgegevens ook automatisch overgedragen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De Keppelstok op papier gebruikt uiteraard geen cookies of vergelijkbare technieken. Heeft u de keppelstok digitaal dan geld de volgende regel: Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar keppelstok@email.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via keppelstok@email.com

 • Ledenadministratie Kerk

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via keppelstok@email.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie) tussen zit. Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: LRP, Livebeamer.nl, Streampartner.nl, WordPress, Windows 8, KerkgeldApp van SKG

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens, zo lang iemand ingeschreven staat bij onze gemeente, tot deze zich zelf uitschrijft of i.v.m. overlijden welke automatisch wordt vermeld via SILA van LRP. Na een verhuizing dient lid zelf aan te geven of hij/zij betrokken wil blijven bij onze gemeente, is de verhuizing naar een andere (wijk)gemeente dan wordt het lid automatisch verhuist naar de gemeente die in die wijkgemeente actief is worden de persoonsgegevens ook automatisch overgedragen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar keppelstok@email.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via keppelstok@email.com

 • Live Uitzending Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij kunnen geen persoonsgegevens verwerken behalve beeld en geluid van de personen die aanwezig zijn tijdens een (kerk)dienst

  wie beheert de gegevens van de livestream en wat bewaren we

  De gegevens worden uitgezonden via streampartner, zij zorgen voor de verwerking van het beeld dat vervolgens op de website van Keppelstok.nl live wordt vertoond. Na de dienst worden de beeld door dhr G. de Jong te Drachtstercompagnie bewerkt en geüpload naar de website van Vimeo. Vimeo heeft vervolgens toegang tot Facebook en twitter om aan te geven dat er een nieuwe kerkdienst te bekijken is. Op de website van vimeo zijn de diensten terug te bekijken vanaf februari 2012. Dit is puur archief voor geïnteresseerden en het nageslacht. De beelden worden niet aangeboden aan derden of commercieel ingezet.

  gegevens delen en opslag

  We delen de beelden en geluid met Vimeo, Facebook, Twitter en onze eigen website www.keppelstok.nl. Daarnaast is het mogelijk om de diensten te downloaden. Vimeo is hierbij de Cloud waar alle beelden zijn opgeslagen en wordt gebruikt als backup.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via keppelstok@email.com